در مجموعه

Poppy

پاپی شخصیت اصلی انیمیشن ترولز و خستگی ناپذیر و خوش بین است. او ساده و بی تکلف است. پدرش پادشاه پپی افرادش را از برگن های گرسنه نجات داده بود. همانطور که در ادامه آنها هم راه او را ادامه خواهند داد. برای اولین بار پاپی با یک مشکل روبرو شده است که با خوشحالی و رقص و آواز حل نمی شود. اما پس از چالش فراوان می فهمد همیشه بهترین راه این است که هر کس باید خودش را پیدا کند.

محصولات مرتبط با Poppy

شخصیت های مرتبط با Poppy

مقایسه

مخفی شودنمایش